Erikslustvägen 2, Malmö

Inskrivning

 

 

Inskrivningsavtal Fridhems Trafikskola

Senaste uppdaterade den 1 januari 2022

 

Allmän information

Det här inskrivningsavtalet (”Avtalet”) gäller för dig (”Kunden”) som blir kund hos oss på Fridhems Trafikskola AB, org.nr. 556958–5416 (”Trafikskolan”).

Avtalet reglerar dina rättigheter och skyldigheter när vi tillhandahåller våra tjänster i samband med att du går en utbildning hos oss (”Tjänsterna”).  Avtalet beskriver även hur Trafikskolan behandlar dina personuppgifter.

Genom undertecknande av detta Avtal accepterar du att vara bunden av villkoren häri och att du är införstådd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Detta Avtal har upprättats med beaktande av Sveriges Trafikutbildares Riksförbunds (”STR”) praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m.

1             Om du är minderårig krävs särskilt samtycke

Om du är under 18 år måste du ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att ingå detta Avtal. I samband med undertecknandet av Avtalet måste du därför kunna uppvisa ett skriftligt intyg undertecknat av dina vårdnadshavare/förmyndare för Trafikskolan, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

2             Personligt konto via Elevcentralen

 • När du blir kund hos oss registrerar Trafikskolan ett konto i Elevcentralen, en digital tjänst för inlärning som tillhandahålls av STR. Tjänsten finns tillgänglig genom appen Körkort nu med Elevcentralen som kan laddas ned här: https://app.korkort.nu/.
 • Ditt konto i Elevcentralen är personligt. Inloggning och lösenord ska enbart användas av dig och det är du själv som ansvarar för att skydda uppgifterna. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår till följd av att någon obehörigen loggar in och använder ditt konto på Elevcentralen.
 • Som Kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning hos Trafikskolan.
 • Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot i Elevcentalen vid missbruk av tjänsten och/eller när du har avbrutit/avslutat din utbildning på Trafikskolan.

3             Priser och Betalning

Priser och rabatter

 • Aktuella priser för våra Tjänster hittar du på vår webbplats https://fridhemstrafikskola.se/ och anges inklusive moms. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
 • Följande avgifter betalas till Transportstyrelsen/annan part och ingår inte i något av våra utbildningspaket (priserna är ungefärliga och kan komma att ändras).

Fotografering hos Trafikverket – 80 kr

Tillverkning av körkort – 280 kr

Teoriprov (kunskapsprov) – 325 kr (vardag) 400 kr (kväll/helg)

Uppkörning (körprov) – 800 kr

 • Vid köp av utbildningspaket erbjuds rabatterade priser på våra Tjänster. De rabatterade priserna gäller endast vid förskottsbetalning. Utbildningspaket ska således betalas av Kunden innan Tjänsterna som ingår i paketet nyttjas.
 • Vid köp av ett utbildningspaket gäller de rabatterade priserna i 1 år från betalningsdatum. För det fall att samtliga i utbildningspaketet ingående körlektioner och Tjänster inte har genomförts/nyttjats under det första året har Trafikskolan rätt att tilläggsdebitera Kunden under förutsättning att Trafikskolan under året genomfört en prishöjning avseende sina utbildningspaket. Tilläggsdebiteringen kommer då att bestå av mellanskillnaden mellan erlagd ersättning och det nya priset för utbildningspaket beräknad på återstående/outnyttjad del av paketet. Tilläggsdebitering utgår endast om Kunden önskar genomföra/nyttja återstående i utbildningspaketet ingående körlektioner och Tjänster.
 • Samtliga rabatter är personliga och går inte att ge bort till en annan person.
 • Presentkort är giltiga i 1 år från betalningsdatum, därefter gäller inte presentkorten och värdet på presentkortet upphör att gälla. Presentkort är inte personliga utan kan överlåtas.

 

 

 

Betalning och giltighet

 • Trafikskolan tar emot betalning med kort, Swish, via faktura eller delbetalning via Resurs Bank.
 • Alla körlektioner och Tjänster ska vara betalda före genomförandet/nyttjandet. Betalning ska erläggas senast samma dag och före det att Tjänsten utförs.
 • För det fall att Kunden trots ovanstående genomför en körlektion eller nyttjar en Tjänst utan att dessförinnan erlägga betalning skickar Körskolan en faktura avseende körlektionen/Tjänsten enligt punkterna 3.11-3.14 nedan. Körlektioner och andra Tjänster som genomförs/nyttjas innan betalning skett debiteras Kunden utan rabatt.
 • Giltighetstiden för ett köp av körlektioner och andra Tjänster är 4 år. Kunden har således rätt att nyttja en Tjänst i 4 år efter erlagd betalning, därefter har Kunden vare sig rätt att nyttja Tjänsten eller rätt till återbetalning enligt punkten 4 nedan. Har mer än 1 år gått från dagen för betalning av ett utbildningspaket med rabatt ska priset dock justeras enligt punkten 3.4 ovan.

Fakturering

 • Trafikskolan tillämpar fakturabetalning för de Tjänster som Kunden nyttjar och som inte har betalats till fullo före nyttjandet.
 • Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift på 60 kr. Om faktura inte betalas i rätt tid tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.
 • Faktura skickas till den adress som Kunden uppgett vid inskrivningen. Kunden ansvarar för att informera Trafikskolan om förändrade adressuppgifter. För det fall att Kunden uppgivit felaktiga adressuppgifter eller glömt att uppdatera Trafikskolan om ändrad adress är Kunden ansvarig för eventuella avgifter för påminnelse och inkassokrav.
 • Betalningsvillkor vid fakturering är 10 dagar.

4             Återbetalning av förskottsbetalning

Återbetalning vid godkänt förarprov

 • Efter godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) har Kunden rätt till återbetalning av ett belopp motsvarande det belopp Kunden erlagt för körlektioner och Tjänster som inte har nyttjats av Kunden. Denna rätt till återbetalning gäller endast om Kunden bokar in förarprov via Trafikskolan.

 

Återbetalning vid avbrytande

 • Vid avbrytande av en utbildning sker ingen återbetalning av betalning som erlagts för mer än 2 år sedan. Om Kunden avbryter sin utbildning och begär återbetalning inom 2 år från det att betalning erlades har Kunden rätt till återbetalning enligt punkterna 4.3-4.6 nedan.
 • För det fall att Kunden väljer att avbryta sin utbildning innan den har påbörjats genom avbeställning av samtliga kvarstående lektioner och Tjänster har Kunden rätt att återfå erlagd förskottsbetalning med avdrag för en administrationsavgift om 10 % av betalningen. När Kunden har bokat in körlektioner eller andra Tjänster anses utbildningen påbörjad.
 • För det fall att Kunden, utan att ha erhållit godkänt förarprov, väljer att avbryta en påbörjad utbildning genom avbeställning av kvarstående lektioner och Tjänster har Kunden en begränsad rätt till återbetalning avseende de lektioner och Tjänster som har betalats men inte nyttjats av Kunden. Vid sådant avbrytande gäller följande.
  1. Lämnade rabatter upphör att gälla. De körlektioner och Tjänster som Kunden har genomfört/nyttjat räknas om till det pris som skulle gällt om Kundens köp endast avsett denna del.
  2. Trafikskolan tar ut en administrationsavgift om 10 % av priset av återstående körlektioner och Tjänster.
  3. Det som kvarstår av erlagd betalning efter avdrag för genomförda/nyttjade körlektioner och Tjänster samt Trafikskolans administrationsavgift enligt punkterna a) och b) ovan återbetalas till Kunden.
 • Teoripaket där körkortsböcker ingår anses förbrukat när Kunden mottar böckerna. Har Kunden haft möjlighet att gå på Trafikskolans lärarledda teorilektioner samt haft möjlighet att göra teoritester anses även dessa Tjänster vara förbrukade.
 • Om ett avbrytande av utbildningen grundas på varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, avflyttning från orten, arbetslöshet eller annan jämförbar anledning, som Kunden inte rimligen kunnat förutse, har Trafikskolan rätt till ersättning endast för den del av undervisningen som genomförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Kunden ska på Trafikskolans begäran styrka studiehindret med intyg eller på annat godtagbart sätt.

5             Bokning

 • Bokning av körlektioner görs av Kunden själv i Elevcentralen eller genom att kontakta Trafikskolans kontor.
 • I Elevcentralen kan Kunden när som helst se antalet betalda, använda samt kvarvarande körlektioner. Det är Kundens ansvar att hålla ordning på hur många körlektioner som har använts och hur många som är kvar av de körlektioner som Kunden har betalat för.
 • Kunden ansvarar själv för att se till att de Tjänster som nyttjas är tillfullo betalda vid utförande, detta är inte Trafikskolans ansvar. För det fall att Kunden har ett minus i sitt saldo eller är i skuld till Trafikskolan ska skulden betalas innan fler körlektioner bokas. Trafikskolan förbehåller sig rätten att avboka körlektioner till dess att skulden är betald.
 • För bokning av körlektioner utanför ordinarie tider (kl. 08.00-16.00) gäller särskilda regler. Kunden får boka max 2 körlektioner före kl. 08.00 eller efter kl. 16.00 per vecka. Om Kunden önskar boka fler körlektioner utanför ordinarie tider måste Kunden först kontakta Trafikskolans kontor eller ansvarig trafiklärare. För det fall att Kunden utan särskild överenskommelse överskrider maxgränsen om 2 körlektioner utanför ordinarie tider per vecka förbehåller sig Trafikskolan rätten att avboka körlektionerna.
 • Kunden ombeds att köra de tider som Kunden bokat och att ombokning inte görs till en vana. Kunden får inte ”reservera” tider som Kunden inte avser nyttja. Om Kunden missbrukar detta förbehåller Trafikskolan sig rätten att avboka samtliga återstående körlektioner.
 • Riskutbildning del 1 (alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden) genomförs på Trafikskolan och bokas i samråd med Kunden.
 • Riskutbildning del 2 (halkkörning) utförs hos extern part och bokas av Trafikskolan. Utbildningen bokas endast om Kunden följt Trafikskolans utbildningsplan och/eller uppfyller de krav som trafikläraren ställer på Kunden för att kunna tillgodogöra sig riskutbildningen.
 • Alla bokade förarprov är preliminärt bokade. Trafikskolan förbehåller sig rätten att avboka/omboka förarprov om Kunden inte bedöms uppfylla kraven för provet. Kunden ska genomgå en utbildningskontroll innan förarprov bokas.

6             Avbokning av enstaka lektioner

 • Avbokning av körlektioner görs av Kunden själv i Elevcentralen eller genom att kontakta Trafikskolans kontor.
 • Avbokning av körlektion måste ske senast kl. 13:00 föregående vardag. Vid senare avbokning har Trafikskolan rätt till full ersättning för lektionen.
 • Vid avbokning av 6 eller fler körlektioner under en och samma vecka har Trafikskolan rätt till full ersättning för 2 körlektioner, detta gäller även om avbokning sker i rätt tid enligt punkten 6.2 ovan om avbokningen sker senare än 7 dagar innan den första avbokade lektionen. Vad som anges i denna punkt gäller inte om lektionerna avbokas vid akut sjukdom som anmäls och intygas enligt punkten 6.6. nedan.
 • Avbokning av riskutbildning del 1 eller del 2 samt introduktionsutbildning för privat övningskörning måste ske per telefon till Trafikskolans kontor senast 48 timmar innan utbildningen, om det sker senare har Trafikskolan rätt till full ersättning för utbildningen.
 • Vid akut sjukdom eller liknande blir Kunden inte ersättningsskyldig för missade körlektioner/utbildningsmoment under förutsättning att Kunden lämnar en sjukanmälan innan lektionens början och sedan inom en vecka från sjukdomsdagen uppvisar ett sjukintyg från läkare/arbetsgivare/skola. Sjukintyget gäller enbart första sjukdomsdagen, eftersom Trafikskolan enbart godkänner sen avbokning vid akut sjukdom. Kunden ansvarar således för att avboka övriga lektioner under sjukdomsperioden i enlighet med punkterna 6.2–6.5. För det fall att Kunden har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste Kunden således avboka samtliga lektioner som Kunden har inbokade framöver, detta ansvarar Kunden själv för.
 • Trafikskolan förbehåller sig rätten att avboka lektioner vid förhinder, t ex när en trafiklärare blir sjuk eller en bil behövs vid en uppkörning. Naturligtvis ska Trafikskolan meddela Kunden detta så tidigt som möjligt och om möjligt kunna erbjuda en ny tid.

7             Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material som Kunden får del av i samband med sin utbildning är skyddat av lagen om upphovsrätt. Detta innebär att Kunden inte utan Trafikskolans medgivande får nyttja eller sprida materialet, omfattande bland annat Trafikskolans logotype, text skriven på Trafikskolans webbplats www.fridhemstrafikskola.se, samt filmer och/eller bilder.

8             Ändringar av detta Avtal

Detta Avtal kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Vid ändringar av avtalsvillkoren aviseras detta på Elevcentralen eller på Trafikskolans webbplats. Genom godkännande av avtalsvillkoren via Elevcentralen, anses att Kunden accepterat Avtalet. 

9             Vid eventuell tvist

Trafikskolan kommer göra allt för att du som Kund ska bli nöjd med din utbildning. Skulle vi misslyckas med detta ska du som Kund i första hand vända sig till Trafikskolans kontor via e-post: info@fridhemstrafikskola.se.

10           Trafikskolans behandling av dina personuppgifter

 • När du blir kund hos oss Behandlar vi vissa av dina Personuppgifter som Personuppgiftsansvarig.
 • Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar levande fysisk person.
 • Med ”Behandling” avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 • Med ”Personuppgiftsansvarig” avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.

Ändamålen och rättsliga grunder för vår personuppgiftsbehandling

 • Vår Behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att du ska ha möjlighet att använda Tjänsterna och för att vi ska uppfylla de åtaganden som följer av Avtalet. För det fall du inte ger oss dessa Personuppgifter kan vi inte tillhandahålla Tjänsterna.
 • Trafikskolan behöver inom ramen för uppfyllande av Avtalet bland annat
 • beräkna våra premier och bevilja kursdeltagande;
 • säkerställa att du får de förmåner du har rätt till;
 • svara på frågor och/eller ge dig utbildningsrelaterade råd via chatt, telefon och SMS;
 • möjliggöra åtkomst till ditt konto på såväl STRs ’Mina sidor’ och Elevcentalen som hos Trafikskolan; och
 • löpande göra systemuppdateringar för att säkerställa att Tjänsterna fungerar korrekt.
  • Vi måste även säkerställa att vi följer de rättsliga förpliktelser som gäller för trafikskolor i Sverige så som Vägverkets föreskrifter VVFS 2006:65.
  • Härutöver har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse att i förekommande fall genomföra kundanalyser och skicka marknadsföringsmaterial såsom nyhetsbrev och erbjudanden till dig till följd av vår kundrelation med dig.
  • Ditt personnummer registreras eftersom vi måste ha möjlighet att säkerställa din identitet, vilket även följer av vissa myndigheters krav, bland annat Transportstyrelsens förskrifter samt Vägverkets föreskrifter VVFS 2006:65.

Ytterligare Behandling kräver i regel samtycke

 • Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter Behandlas för något annat ändamål som inte är förenligt med de ändamål som anges ovan krävs att vi inhämtar ett giltigt samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse har vi i regel ingen rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter som skett med stöd av samtycket.

Följande kategorier av Personuppgifter Behandlas av Trafikskolan

 • Kategorier personuppgifter som vi behandlar om dig i våra interna IT-system och med hjälp av våra Personuppgiftsbiträden är framför allt:
 • namn;
 • personnummer;
 • kontaktuppgifter såsom din adress, e-postadress samt telefonnummer; och
 • IP-adresser.
  • Med ”Personuppgiftsbiträde” avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Ibland kan vi komma att lämna ut dina Personuppgifter

 • Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även komma att bli skyldiga att lämna ut uppgifterna till myndigheter.

Vår lagringstid beror på ändamålet

 • Trafikskolan behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt tillämplig gallringsrutin. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.
 • Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

Dina rättigheter

 • Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om Behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig Behandling begränsad, och ogrundad Behandling raderad. Härutöver har du även möjlighet att invända mot vår Behandling som sker med stöd av att vi genomfört en intresseavvägning.
 • Anser du att vår Behandling av dina Personuppgifter strider mot GDPR (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) eller annan tillämplig lagstiftning informerar vi dig även om din rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet; i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”). Myndighetens kontaktuppgifter är följande:

Direktlänk för att lämna klagomål: https://www.imy.se/privatperson/utfora arenden/lamna-ett-klagomal/

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Besöks- och leveransadress: Drottninggatan 29, plan 5

Kontakt vid frågor om vår personuppgiftshantering eller vid begäran

 • Vid frågor rörande vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss.
 • Om du vill göra någon av dina rättigheter gällande rörande vår personuppgiftshantering ber vi dig att skicka en sådan begäran till vår postadress. Vänligen ange även personnummer och underteckna begäran – observera att vi härutöver kan behöva vidta ytterligare identitetskontroll för att säkerställa att det verkligen är du som gör din rättighet gällande.

 

Lycka till med körkortet!

 

Fridhems Trafikskola

© Fridhems Trafikskola. Alla Rättigheter Reserverade.